MEGASTORY

Đột phát, sáng tạo với Cuộc thi “Design Thinking - Open Innovation 2023”

Cuộc thi “Design Thinking - Open Innovation 2023” đã từng bước được phát động để hiện thực hóa ước mơ xây dựng Ngân hàng ĐMST mở (OIB). Đơn vị đứng ra tổ chức Cuộc thi này chính là Làng Tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo (ĐMST) - Techfest Vietnam (Innovative Design Thinking Village).