MEGASTORY

Xuân Bắc xin lỗi mà đổ lỗi và không có sự sám hối thì thà không xin lỗi còn hơn!

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và khán giả đã tỏ rõ sự bức xúc trước lời xin lỗi thiếu chân thành, thiếu sự sám hối của Xuân Bắc.