Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi 344 nghìn tỷ năm 2021

Theo dự toán được Bộ Tài chính xây dựng, ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ tiếp tục bội chi khoảng 344 nghìn tỷ đồng, nợ công khoảng 58,6% và dư nợ Chính phủ là 53,2% (tính theo quy mô GDP chưa điều chỉnh).