Hệ thống cấp ‘luồng xanh’ vận tải bị tấn công DDOS trong nhiều giờ

Hệ thống phần mềm đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code thường xuyên bị treo, làm gián đoạn quy trình cấp phép, khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc.