TIÊU ĐIỂM

Sẽ sáp nhập 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã trong năm 2024

2 giờ trước

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, so với các quốc gia trên thế giới, bộ máy của chúng ta còn nặng nề và đây cũng là yếu tố dẫn đến khó tăng lương, khó làm cho hiệu quả. Vì thế chủ trương sắp xếp cấp huyện, xã để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả là rất quan trọng.