Thông tin doanh nghiệp

FLC Faros đã giải trình như thế nào về các khoản ủy thác đầu tư?

10 phút trước

Tương ứng với mỗi lệnh chuyển tiền đến có một lệnh chuyển tiền đi, liên tục 18 lần - các khoản ủy thác đầu tư của FLC Faros vẫn được niêm yết “trót lọt”.