Mỹ có thể hạ tiêu chí đánh giá “thao túng tiền tệ” trong thời gian tới

Việc gọi một nước là “thao túng tiền tệ” không đi kèm với bất kỳ chế tài phạt nào, tuy nhiên nó sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính.