Chính sách mới

Chính sách mới về bồi thường thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024

1 ngày trước

Từ Điều 95-101, Mục II, Chương VII, Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất.