Chính sách mới

Sẽ có nghị định mới về đăng ký doanh nghiệp

06:00 11/06/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.