Chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam

Tuyết Trang
Để khoa học và công nghệ phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế, cần nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Trường Phi tại Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm thuộc Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã thực hiện đề tài: “Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam”.

Sau thời gian nghiên cứu, Đề tài đã thu được các kết quả sau:

Đánh giá tổng quan về thực trạng chuyển giao công nghệ tại Việt Nam với các phân tích tổng thể về chính sách, thực thi chính sách và các đơn vị liên quan trong hệ sinh thái chuyển giao công nghệ, trong đó đặc biệt tập trung vào ba đối tượng chính là: tạo ra công nghệ, sử dụng công nghệ và trung gian hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Khảo sát học tập kinh nghiệm phát triển hoạt động chuyển giao công nghệ từ một số quốc gia trên thế giới, các quốc gia được khảo sát, lựa chọn là: đã trải qua giai đoạn phát triển tương tự Việt Nam về khoa học và công nghệ; có hoạt động chuyển giao công nghệ đã được vận hành hiệu quả; đang trong quá trình chuyển đổi để nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ.

Xây dựng được phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam với các nhiệm vụ, chức năng cụ thể cho từng đối tượng trong hệ sinh thái khoa học và công nghệ. Trong đó tập trung vào ba đối tượng chính là đối tượng tạo ra công nghệ, đối tượng sử dụng công nghệ, và đối tượng trung gian hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Việc xây dựng thành công mạng lưới kết nối hỗ trợ chuyển giao công nghệ tại Việt Nam với sự tham gia của các đơn vị trong nước và nước ngoài, là cơ sở trọng tâm trong việc phát triển các hoạt động, dịch vụ trong thời gian tới tại Trung tâm nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của đơn vị hỗ trợ quản lý nhà nước, cũng như vai trò thực thi chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Minh Anh(t/h)