Trình tự việc xin cấp lại “sổ đỏ” khi làm mất

Admin
Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà ở (sổ đỏ) giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi mất cần làm những thủ tục gì để được cấp lại?

Theo Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất có những quy định cụ thể.

Với hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã, phường nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Cũng sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất giấy chứng nhận nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.